سنگ های قیمتی

Home / سنگ های قیمتی

.

یشم سبز

GREEN JADE

سنگ قیمتی

عقیق جگری زرد

YELLOW CARNELIAN

سنگ قیمتی

موکاییت

MOOKAITE

سنگ قیمتی

سیلور پیریت

SILVER PYRITE

سنگ قیمتی

چشم ببرطلایی

GOLDEN TIGER EYE BRICK

سنگ قیمتی

چشم ببر ماتریکس

MATRIX TIGER EYE

سنگ قیمتی

کریزوکولا

CHRYSOCOLLA

سنگ قیمتی

مالاکیت دیزاین

MALACHITE PATTERN DESIGN

سنگ قیمتی

فیروزه

NATURAL TURQUOISE

سنگ قیمتی

اوبسیدین اسنو فلیک

SNOW FLAKE OBSIDIAN

سنگ قیمتی

چشم ببرآبی

TIGER EYE “BLUE”

سنگ قیمتی

عقیق جگری قرمز

RED CARNELIAN

سنگ قیمتی

لاجورد مدیوم

MEDIUM LAPIS

سنگ قیمتی

روبی لوسیت

RUBY LUCSITE

سنگ قیمتی

سودالیت

SODALITE BRICK

سنگ قیمتی

چشم ببر قرمز

TIGER EYE “RED”

سنگ قیمتی